☝️ در این چالش شما به ۱۵ سوال شخصیتی پاسخ میدهید
✌️ سپس دوستان شما از طریق لینک اختصاصی شما به همان ۱۵ سوال شخصیتی پاسخ می دهند .
🤛 در انتها شما می توانید ببینید چه کسی بیشتر از همه با شما اشتراک شخصیتی و شباهت دارد .